Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe, zwane dalej Danymi Osobowymi, oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa Danych Osobowych.

I.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE seria „L” z 2016 roku, Nr 119, poz. 1 z dnia 04 maja 2016 roku), zwanego dalej RODO, zobowiązujemy się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych poprzez dbanie o Państwa prywatność oraz zachowanie Państwa Danych Osobowych w poufności i zabezpieczenie ich przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

II.

Administratorem Państwa Danych Osobowych, zbieranych m.in. w trakcie wymiany korespondencji elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e-mail, w trakcie rozmowy osobistej, telefonicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej jest Enostrada Sp. z o.o., ul. Żaryna 7/6, Warszawa (02-593), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000782831.

Z Administratorem możecie się Państwo skontaktować w następujący sposób:

a. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na adres: redakcja@enostrada.pl;

b. za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesłanej na adres: Enostrada Sp. z o.o., ul. Żaryna 7/6, 02-593 Warszawa

III.

Zobowiązujemy się podjąć odpowiednie działania mające na celu ochronę Państwa Danych Osobowych przed nieupoważnionym dostępem podmiotów trzecich lub nieuprawnionym ujawnieniem podmiotom trzecim.

IV.

Informujemy, że Państwa Dane Osobowe są przetwarzane w celu:

a. udostępnienia Danych Osobowych organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów do uzyskania Danych Osobowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 18 ust. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną),

b. dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i Państwa preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług przez nas świadczonych – na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

c. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO w zw. z art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) – w tym na podstawie Państwa oświadczenia o pełnoletniości składanego przy pierwszej wizycie na stronie internetowej www.enostrada.pl i przechowywanego w postaci pliku cookie.

V.

Wskazujemy, że odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być:

a. podmioty świadczące usługi prawne na rzecz Administratora,

b. podmioty uprawnione do uzyskania Danych Osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,

c. Facebook, Inc. oraz Facebook Ireland Ltd.,

d. Google LLC oraz Google Ireland Limited,

e. podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne na rzecz Administratora,

f. biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe na rzecz Administratora,

e. biegli rewidenci lub firmy audytorskie wykonujące audyt sprawozdań finansowych Administratora,

f. operatorzy pocztowi i podmioty świadczące usługi kurierskie;

przy czym takie podmioty przetwarzają Dane Osobowe na podstawie umowy, w tym umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.

W związku z tym, że korzystamy z usług Google i Facebook (w tym Instagram oraz Messenger), Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

VI.

Podajemy, że Państwa Dane Osobowe przechowywane będą w następujących przedziałach czasowych:

Dane Osobowe przetwarzane w celu udostępnienia Danych Osobowych organom państwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań – do momentu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

Dane Osobowe przetwarzane dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i Państwa preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług przez nas świadczonych – do czasu wycofania zgody,

Dane Osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – do momentu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

VII.

Informujemy, że przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, w tym uzyskania kopii danych;

b. prawo zmiany Danych Osobowych (sprostowania, uzupełniania, aktualizacji);

c. prawo wycofania zgody co do przetwarzania Danych Osobowych w dowolnym momencie
w przypadkach przetwarzania Danych Osobowych na podstawie udzielonej uprzednio zgody:

W każdej chwili możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

d. prawo ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie Danych Osobowych jest wymagane zgodnie
z przepisami prawa:

Macie Państwo prawo, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcecie Państwo, aby zostały usunięte, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwa sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych:

Sprzeciw „marketingowy”. Macie Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystacie Państwo z tego prawa  – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację. Macie Państwo także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinniście Państwo wtedy wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f. prawo żądania usunięcia Danych Osobowych:

Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, możecie Państwo zażądać, aby zostały usunięte.

g. prawo przenoszenia Danych Osobowych:

Macie Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Państwa dotyczące, które zostały przez Państwa dostarczone na podstawie umowy lub Państwa zgody, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Możecie Państwo też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

W celu skorzystania z wyżej wymienionych uprawnień prosimy Państwa o kontakt w jeden ze sposobów wskazanych w pkt. II powyżej.

Przysługuje Państwu także uprawnienie do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

VIII.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne do korzystania ze strony internetowej www.enostrada.pl.

Odmowa podania przez Państwa Danych Osobowych może skutkować odmową dostępu do strony internetowej www.enostrada.pl.